Gå til hovedindholdRing til osTilgængelig 24/7/365

Salgsbetingelser

Sist oppdatert 01. juli 2024

1.Formål

1.1 Denne aftale regulerer betingelser for leje af maskiner, udstyr med mere fra Energy Rent AS (“Energy Rent”). Såfremt der skal gælde andre forhold end dem, der fremgår af denne aftale, skal disse noteres skriftligt og indgå i et særskilt aftaledokument, hvor disse lejevilkår er vedlagt og indgår i lejevilkårene.

1.2 Lejer er ansvarlig for at læse og forstå disse vilkår. Medmindre andet er aftalt/meddelt skriftligt, anses vilkårene for accepterede.

1.3 Lejer anerkender og indvilliger i at have indgået lejeaftalen uden at være afhængig af garantier fra Energileje ud over disse vilkår.

2. Definisjoner

2.1.1 Udlejer betyder Energy Rent som udlejer af udstyr.

2.1.2 Lejeaftale betyder disse lejebetingelser og den individuelle lejeaftale. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse dokumenter, gælder disse lejebetingelser.

2.1.3 Udstyr betyder det i købsordren specificerede udstyr og/eller genstand, som udlejer skal udleje til lejer i henhold til lejekontrakten.

2.1.4 Lejer betyder den part end en udlejer, som angivet i den enkelte købsordre.

2.1.5 Leveringsdato betyder leveringsdatoen for udstyr som beskrevet på indkøbsordren.

2.1.6 Ved indkøbsordre forstås en individuel ordre på udstyr udstedt af lejer til udlejers priser på udstyr.

2.1.7 Ved lejeperiode forstås den periode, hvor lejeren skal leje udstyret i henhold til købsordren. Lejeomkostninger løber fra udstyret forlader lageret, til det returneres til lageret, uanset indkøbsordre.

2.1.8 Klargøring af udstyr (mobilisering og demobilisering) betyder fysisk klargøring af udstyr på lager i normal arbejdstid.

2.1.9 Såfremt der er et væsentligt behov for planlægning, dimensionering, reservedelsbestilling, projektorganisering, transport, personale, opfølgning og lignende opkræves dette i timer efter gældende timepriser. Ved væsentligt behov menes ovenstående arbejde, der overstiger 3 timer i normal arbejdstid.

2.1.10 Kunden er forpligtet til at sørge for tilslutning på eget anlæg. I de tilfælde, hvor Energileje skal sørge for tilslutninger, fordelerrør, brændstofslanger, vandslanger, dampslanger, ventilation, faste rørføringer og lignende tilkommer omkostninger til materialer, arbejde, transport, dimensionering og planlægning. I tilfælde af hasteordrer forbeholder vi os retten til at overveje de bedst tilgængelige løsninger inden for den givne tidsramme.

2.1.11 Ved aftale om fastpris og prisoverslag forstås arbejde og transport udført i normal arbejdstid. Overarbejde og eksprestransport faktureres som ekstra.

3. Montering, demontering, idriftsættelse og modtagelse

3.1 Ved udlevering

Energy Rent AS er altid ansvarlig for installation og idriftsættelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Såfremt kunden selv står for montage og idriftsættelse, så anses udstyret for afleveret umiddelbart efter modtagelsen og bærer selv risikoen. Dette gælder også, hvis der er tale om en skriftlig aftale om installation og idriftsættelse. Medmindre Energileje senest 4 arbejdsdage efter overtagelsen har modtaget skriftlig meddelelse om det modsatte, anses alt udstyr for at være leveret rettidigt og i overensstemmelse med lejekontrakten.

3.2 Ved indlevering

Energy Rent AS er altid ansvarlig for nedtagning og eftersyn, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Udstyret kontrolleres og testes ved modtagelse. Ved fejl, mangler og snavset udstyr vil Energileje foretage de nødvendige forbedringer. Dette vil blive faktureret til kunden.

Foreligger der skriftlig aftale, hvis kunden selv står for demontering, tillægges et modtagesyn svarende til klargøringsomkostningerne. Hvis der ikke foreligger forberedelsesomkostninger, faktureres dette efter et fast beløb svarende til 12.500 kr. ex moms.

Foreligger der ikke skriftlig aftale, hvis kunden selv står for demontering, tillægges et modtagende eftersynsgebyr, et fast beløb svarende til kr. 25.000 ex moms + arbejdstimer samt alle direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med test af udstyret på lager.

4. Ejerskab af maskinerne

4.1 Maskinerne er og skal til enhver tid være Energy Rents ejendom, og lejer har ingen ret til, krav på eller andel i maskinerne. Lejer må ikke fjerne eller ødelægge skilte eller markeringer på maskinerne, der viser, at Energy Rent er ejer af maskinerne. Lejer skal holde maskinerne fri for og fri for enhver og enhver form for udlæg, tvangsfuldbyrdelse, udlæg, arrest, pantsætning, tilbageholdelsesret, sikkerhedsret og byrder. Lejer skal straks meddele Energy Rent sådanne hæftelser. Lejer skal holde Energy Rent skadesløs for alle tab, skader, omkostninger, udgifter og udgifter, der opstår som følge af manglende overholdelse af dette punkt.

5. Brug af udstyret

5.1 Lejer er ansvarlig for, at brugeren af udstyret sætter sig ind i vedlagte brugermanualer og gældende regler, forskrifter, forskrifter og vedligeholdelsesrutiner inden udstyret tages i brug.

5.2 Udstyret må udelukkende anvendes til de opgaver og formål, det er beregnet til, og det skal behandles med varsomhed.

5.3 Lejer skal sikre, at maskinerne ikke anvendes til formål ud over deres nominelle ydeevne eller på en måde, der kan antages at medføre, at maskinerne forringes (bortset fra normal slitage). Lejer skal holde sig orienteret om maskinernes tilstand og må ikke bruge dem, når de er ødelagte, beskadigede eller i en farlig tilstand eller i en stand, der fører til overtrædelse af gældende love eller regler.

5.4 Lejer er forpligtet til at stille kvalificeret personale til rådighed. Af sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Energy Rent sig retten til at sende kvalificeret personale til inspektion på lejerens regning. Det gælder især udstyr som f.eks omfatter gasanlæg med udtag i væskefase og dampkedler.

6. Personale fra Energy Rent AS

6.1 Hvis maskinerne leveres med en operatør fra Energy Rent, skal denne arbejde under opsyn og efter anvisninger fra lejer eller dennes repræsentanter. Lejer er ansvarlig for at afvise og/eller påtale operatøren, hvis det opdages, at gældende regler for sikkerhed, sundhed og miljø ikke overholdes, eller hvis operatørens adfærd er uhensigtsmæssig eller stødende. Energy Rent skal oplyses skriftligt om sådanne forhold. Det må lejeren ikke tillade andre personer betjener maskinerne uden først at indhente skriftligt samtykke fra Energy Rent.

6.2 Alt arbejde, inklusive rejsetid, faktureres efter medgåede timer. NOK 1410,- ex. moms for montør, NOK 1490,- ex. moms for servicetekniker og Kr. 1610,- ex. moms for servicetekniker i normal arbejdstid. Lejer dækker rejseomkostninger, servicebil/kilometer og kost & logi m.m. i forbindelse med udført arbejde efter firmaets gældende takster. Energy Rent AS forbeholder sig ret til at arbejde op til 12 timer pr. dag, uden at dette er specifikt aftalt.

6.3 Definition af arbejdstid

– Normal arbejdstid 08.00 til 16.00 mandag til fredag

– Overarbejde 50% 16.00 til 21.00 mandag til fredag

– Overarbejde 100% 21.00 til 06.00

– Overarbejde lørdag 50% indtil 12.00, 100% herefter og til mandag kl 06.00

– Overarbejde feriedag 100%

7. Adgang til maskinerne for vedligeholdelse

7.1 Lejer skal på ethvert rimeligt tidspunkt give Energy Rent medarbejdere, ekspedienter, repræsentanter og assurandører adgang til maskinerne for at kontrollere og eventuelt vedligeholde dem. Lejer skal stille maskinerne til rådighed, således at Energy Rent kan udføre vedligeholdelse eller service (hvad enten det er rutinemæssigt eller andet) inden for en uge efter, at Energy Rent har meddelt lejer, at sådan vedligeholdelse eller service skal udføres. Ved vedligeholdelse og inspektion kan planlagt nedetid af maskiner være nødvendig.

8. Rutinemæssig vedligeholdelse/service

8.1 Energy Rent skal enten selv eller gennem aftale sørge for løbende vedligeholdelse og service i aftaleperioden i overensstemmelse med Energy Rents standardpraksis.

8.1.1 Brændstof, filter, olie og smøremidler, når de leveres af lejeren, skal være af en kvalitet og type specificeret af Energy Rent.

8.1.2 Kølevæsken skal, når den leveres af lejer, være en blanding af rent ferskvand og frostvæske i et forhold og af en kvalitet og type specificeret af Energy Rent.

8.2 Lejer er selv ansvarlig for at dække alle omkostninger til forbrugsstoffer såsom olie, luftfiltre, oliefiltre, dieselfiltre og Racor-filtre i forbindelse med service. Lejeren dækker endvidere arbejdsudgifter, rejseudgifter, kost og logi i forbindelse med periodisk vedligeholdelse i lejeperioden.

8.3 Lejer skal selv eller gennem aftale med Energy Rent eller tredjemand sørge for løbende vedligeholdelse og service i aftaleperioden i overensstemmelse med Energy Rents standardpraksis.

8.4 Energy Rent kan følge op og udføre periodisk vedligeholdelse af udstyr for lejers regning.

8.5 Lejer skal til enhver tid kunne redegøre for timetællerens målerstand. Dette for at nødvendig periodisk vedligeholdelse kan planlægges og udføres.

8.6 Lejer skal skriftligt meddele Energy Rent, hvis der er behov for periodisk vedligeholdelse på lejet udstyr. Intervaller for periodisk vedligeholdelse er angivet i brugermanualen, servicemanualen og/eller på etiketten/mærkningen på udstyret. Hvis der ikke findes nogen mærkning, skal Energy Rent kontaktes med det samme.

8.7 Lejer er ansvarlig for at sende en skriftlig servicerapport med kvitteringer for filtre og olie til Energy Rent som dokumentation for service udført af lejer eller tredjemand.

8.8 Såfremt periodisk vedligeholdelse ikke dokumenteres og udføres efter givne intervaller i lejeperioden, vil lejer blive holdt økonomisk ansvarlig for reparationer som følge heraf, samt udgifter til næste service. I sådanne tilfælde kan Energy Rent derudover fakturere et gebyr for manglende service på op til NOK 6.000 kr. + moms. Det økonomiske ansvar er opad begrænset til udstyrets anskaffelsesværdi.

8.9 Såfremt Energy Rent gennem en aftale skal udføre service, og undlader at udføre service på maskinerne inden for en uge efter, at Energy Rent er meddelt efter bestemmelserne i dette punkt, vil omkostningerne til både næste service og evt. reparationer som følge af den manglende service skal dækkes af Energy Rent.

8.10 Kunden er ansvarlig for vandkvaliteten i faciliteterne i lejeperioden. Energy Rent AS har intet ansvar i lejeperioden eller efter lejeperiodens ophør for vandkvaliteten og eventuelle konsekvenser heraf.

9. Transport og returnering af udstyr

9.1 Personale fra Energy Rent, der bistår med af- og pålæsning, skal gøre dette som repræsentanter for lejer og under lejers opsyn og anvisninger.

9.2 Afsenderen af udstyret er ansvarlig for at udstede fragtbrevet/følgesedlen.

9.3 Lejer er ansvarlig for at returnere lejet udstyr, når lejen ophører. Uanset Incoterms vilkår dækker lejer alle omkostninger til fragt og aflæsning til den aftalte leveringsadresse med Energy Rent. Såfremt udstyr eller dele af udstyr ikke afleveres samtidig, vil lejer blive faktureret for leje af det resterende udstyr efter Energy Rents til enhver tid gældende prislister eller efter nærmere aftale.

9.4 Leveret brændstof krediteres ikke.

10. Driftstans

10.1 Energy Rent yder ikke kompensation eller kompensation som følge af planlagte driftstans til f.eks. nødvendig vedligeholdelse og eftersyn.

10.2 Hvis driftstans for lejet udstyr opstår som følge af:

– tilstoppede breændstoffiltre

– forurenet eller fejl brændstof
– fejl eller mangel på ekstern strømforsyning
– manglende indberetning eller manglende periodisk vedligeholdelse
– forkert brug
– forkert eller mangelfuld montering af lejer

dækker lejer alle omkostninger i forbindelse med reparation og udskiftning af lejet udstyr. Lejer opkræves endvidere for leje i henhold til kontrakten under hele nedlukningen, samt i tiden for udskiftninger og reparationer.

10.3 I tilfælde af driftstans som følge af andre fejl eller mangler dækker Energy Rent omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning af udstyr (undtagen pkt. 10.6).

10.4 Hvis det praktisk talt er umuligt at reparere maskinerne, og alternative maskiner ikke er tilgængelige, kan Energy Rent opsige lejemålet med det samme og vil ikke have noget ansvar over for lejer for en sådan opsigelse eller eventuelle konsekvenser af et sådant standsning, svigt eller opsigelse.

10.5 Ved eventuel nedetid eller utilfredsstillende funktion af dele af maskinerne skal Energy Rent straks underrettes. Lejer må ikke forsøge at udføre reparationen på egen hånd, undtagen hvis Energy Rent har givet udtrykkelig tilladelse hertil.

10.6 Såfremt der sker en driftstans som følge af hændelser uden for lejers og Energy Rents kontrol, ophører lejemålet fra driftstansen indtræden, såfremt lejer ikke dækker alle omkostninger forbundet med at sætte anlægget i drift.

10.7 Omkostninger til udskiftninger og reparationer som følge af driftsstop er begrænset til 30 % af lejemålets samlede værdi. Lejer kan dække omkostninger ud over dette for at fortsætte lejemålet.

10.8 Energy Rent skal gøre alt, hvad der er praktisk muligt for at reducere nedetiden mest muligt. Lejer kan ikke tilrettelægge/bestille ekspreslevering eller andre ydelser uden Energy Rents godkendelse fra sælger eller ledelse.

11. Energy Rents ansvar

11.1 Med forbehold af andre vilkår i aftalen påtager Energy Rent sig ansvaret for skade eller tab af de maskiner, der opstår:

a) før maskinerne leveres på det aftalte leveringssted, såfremt maskinerne transporteres ved transport organiseret eller ejet af Energy Rent,

b) indtil installationen af maskinerne på leveringsstedet er afsluttet og fundet i orden, forudsat at installationen udelukkende er fuldt kontrolleret eller udført af Energy Rent,

c) fra demontering af maskinerne med start på leveringsstedet, forudsat at demonteringen udelukkende er fuldt kontrolleret og udført af Energy Rent,

d) efter at maskinerne er fjernet fra leveringsstedet, hvis maskinerne transporteres ved transport arrangeret eller ejet af Energy Rent.

11.2 Ved underskrift af driftsoverenskomst medtages følgende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

a) Gratis telefonsupport i normal arbejdstid

b) I tilfælde af nedlukning vil Energy Rent eller samarbejdspartnere gribe ind. Dette er ikke dækket ud over normal arbejdstid man-fre (8-16). Lejer opkræves for alle forhold, der ikke er udlejers skyld.

12. Priser og betalingsbetingelser

12.1 Priser er angivet i vedlagte kontrakt og/eller faktureres månedligt efter Energy Rent til enhver tid gældende takster. Minimum lejeperiode er 7 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt.

12.2 Leje, køb og omkostninger til service- og servicepersonale faktureres løbende med mindre andet er aftalt. Betalingsbetingelser er defineret i Energy Rents ordrebekræftelse eller i en kontrakt/købsordre underskrevet af begge parter. Der påløber morarenter, hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes.

12.3 Lejepriser faktureres i henhold til kontrakten. For lejeperioder på mere end 6 måneder forbeholder Energy Rent sig ret til at indeksere lejepriserne i forhold til markedspriserne for tilsvarende udstyr. Lejer skal i så fald underrettes mindst 4 uger før en sådan regulering gennemføres.

12.4 Energy Rent forbeholder sig ret til at opkræve et afbestillingsgebyr på op til 100 % af det samlede resterende lejebeløb, hvis udstyret returneres inden kontraktens udløb. Hvis en bekræftet ordre annulleres af lejer før levering kan Energy Rent fakturere op til 30 % af den samlede leje for hele perioden. Derudover forbeholder Energy Rent sig retten til at videregive alle direkte og indirekte omkostninger herunder; timer, materialer, bestilte produkter mv.

12.5 Reklamation på fakturaer skal ske senest 4 dage før den aktuelle faktura forfalder.

12.6 Såfremt lejer ønsker at forlænge lejeperioden, skal dette meddeles skriftligt pr. fax eller e-mail senest 8 hverdage før lejemålets udløb. Lejepriserne forbliver uændrede, når kontrakten forlænges, medmindre andet fremgår af kontrakten.

12.7 Udkald efter arbejdstid opkræves kr. 4.500 NOK ex moms og timer opkræves efter gældende timepriser.

13. Forsikring og ulykker

13.1 Udstyret skal være forsikret i hele lejeperioden. Kunden er forpligtet til at have en gyldig forsikring for lejet materiel, som dækker tyveri, skader, hærværk, brand, oversvømmelse og andre risici som følge af, at maskinerne placeres eller anvendes på eller i nærheden af brugsstedet.

13.2 Lejer skal kunne fremvise gyldig dokumentation såsom navn på forsikringsselskab, gyldigt policenummer samt bekræftelse på, at forsikringsværdien er høj nok til at dække udstyrets forsikringsværdi mindst en uge før lejestart.


Forsikringsværdien kan findes i tilbuddet/kontrakten.

13.3 Kan lejer ikke fremvise en gyldig forsikringsaftale, skal lejer købe sig ud af forsikringsansvaret ved at betale for forsikringsafkaldet. Afkaldet vil så dække reparation af udstyr eller udgifter til udskiftning af udstyr som følge af en sådan risiko. Selvrisikoen for hvert enkelt arrangement udgør 30.000 NOK kr. ex. moms. per komponent. Udgiften til opgivelse er defineret af Energy Rent, og skal fremgå af lejekontrakten.

13.4 Kabel, slanger og opbevaringsudstyr såsom kabeltromler eller lignende er ikke omfattet af forsikringsafkald. I tilfælde af tab af kabel eller slanger vil lejer blive holdt økonomisk ansvarlig for anskaffelsesværdien af det tilsvarende bortkomne udstyr.

13.5 Ved uagtsomhed fra lejers eller tredjemands side, kan lejer drages økonomisk til ansvar op til udstyrets anskaffelsesværdi. Afkald på forsikring gælder ikke ved uagtsomhed.

13.6 Såfremt maskinerne er involveret i et uheld/uheld, der medfører skader på personer eller ejendom, skal Energileje straks underrettes telefonisk og modtage skriftlig bekræftelse herom pr. fax eller e-mail. Lejer skal ikke give indrømmelser, tilbud, løfter om betaling eller kompensation uden skriftligt samtykke fra Energy Rent.

13.7 Præmien for lejeforsikringen inklusive miljøgebyr er pt 10 % af listeprisen (ekskl. moms)

14. Yderligere udlejning / fremleje

14.1 Maskinerne eller dele heraf må ikke videreudlejes, fremleje, udlånes eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand uden skriftligt samtykke fra Energy Rent, og lejer skal holde Energy Rent skadesløs for evt. tab, skader, omkostninger, udgifter og udgifter, der opstår som følge af manglende overholdelse af denne bestemmelse.

14.2 Lejer må ikke overdrage aftalen, nogen del af aftalen eller fordele og/eller rettigheder i henhold til aftalen uden først at have indhentet skriftlig godkendelse fra Energy Rent. Energy Rent kan afslå uden yderligere begrundelse.

15. Medarbejderuddannelse / Support

15.1 Lejer er forpligtet til at gøre sig bekendt med service- og brugermanualen inden udstyret tages i brug, såfremt operatøren ikke til enhver tid er til stede under brugen. For vejledning og hjælp i tilfælde af udfald kan lejer kontakte Energy Rents døgnåbne vagttelefon på +47 51 68 88 68.

Medarbejderuddannelse og support i normal arbejdstid faktureres med 1.290 NOK pr. påbegyndt time. Energy Rent fakturerer kr. 3.350,- pr påbegyndt time til træning og support via vagttelefon udenfor kontortid.

16. Force majeure

16.1 Energy Rent er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte konsekvenser af eventuelle forsinkelser eller manglende opfyldelse på grund af force majeure.

17. Mislighold, suspension og opsigelse

17.1 Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis:

17.1.1 Der sker en væsentlig misligholdelse af aftalen.

17.1.2 Den ene af de to parter skal anses for insolvent eller behandles som et konkursbo.

18. Skadesløsholdelse/Skadeserstatning

18.1 Lejer er ansvarlig for:

18.1.1 tab og skade på egen og underleverandørers ejendom, og

18.1.2 tilskadekomst og død for sit eget og sine underleverandørers personale, og skal holde Energy Rent skadesløs.

18.2 Energy Rent er ansvarlig for:

18.2.1 tab og skade på sin egen såvel som sine underleverandørers ejendom, så længe lejeren betaler Energy Rent for fritagelse for et sådant ansvar i henhold til artikel 15.1.

18.2.2 skade og død for sit eget og sine underleverandørers personale og skal holde lejeren skadesløs.

18.3 Hver part skal holde den anden part skadesløs for ansvar for følgeomkostninger og indirekte tab, herunder indtægtstab.

18.4 Lejer skal holde Energy Rent skadesløs mod tredjemands krav for tab og skade forvoldt af lejer eller dennes underleverandører.

18.5 Energy Rent skal holde lejeren skadesløs for tredjemands krav for tab og skade forårsaget af Energy Rent eller dennes underleverandører.

19. Undtagelser fra garantier

19.1 Energy Rent garanterer, at maskinerne ikke vil have konstruktions-, håndværks- og materialefejl, som kan påvirke maskinernes korrekte og sikre drift, og skal afhjælpe sådanne mangler, der opdages eller opstår i lejeperioden. Dette gælder ikke, hvis fejlen skyldes forhold hos lejer.

20. Fortrolighed

20.1 Alle oplysninger, som en af parterne modtager om den andens virksomhed, skal være fortrolige og må ikke videregives til tredjemand, hverken i aftaleperioden eller efterfølgende. Begge parter skal tage de strengest mulige forholdsregler for at håndhæve denne bestemmelse, og den forurettede part har ret til at tage alle de juridiske skridt, som den finder nødvendige, herunder øjeblikkelig opsigelse af denne aftale, hvis der påpeges en overtrædelse af denne bestemmelse.

21. Tvistbilæggelse og lovvalg

21.1 Hvis der opstår en tvist eller uenighed i henhold til denne aftale, skal parterne forsøge at nå frem til en mindelig ordning. Lejer kan ikke tilbageholde mere end det omtvistede beløb.

21.2 Eventuelle tvister skal behandles i overensstemmelse med norsk lov. Det korrekte mødested skal være den kommune, hvor udstyret lejes fra.

22. Generelt

22.1 Bemærk, at det er lejers ansvar at give Energy Rent besked, inden levering af udstyr, hvis udstyret skal anvendes/placeres i nærheden af farlige materialer eller kan blive udsat for meget støv. Egne vedligeholdelsesrutiner kan gælde ved brug offshore, på skibe/både, i grustage, miner eller tunneler, asfaltverk mv.